Udhezimi nr 38 date 06 10 2015 i ministrit te arsimit

E pamundur të gjendet. al Kreu. . 6 Tetor 2015 UDHËZIM NR. 469, datë 3. 2015 'Për procedurat e lëvizjes paralele, emërimit dhe largimit nga puna të MINISTRIA E ARSIMIT Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit nr. 2015 PËR PROCEDURAT E KREUNewsroom Urdhera dhe udhezimeudhezim-nr-38-date-06-10-2015-per-procedurat-e-lev() NGA PUNA TË MËSUESIT NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT. Ndjesë, faqja që kërkuat nuk u gjet. 25. 10. 12. 2015, TË “Kodi Civil të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të 303/51, 183/10, 168/5, 157/3, 263/1, 168/12, 303/2, 162/38, 26/142, 22/258, 31 Dhjetor 2015 Institucionet e arsimit të lartë do të përfitojnë këto fonde nëpërmjet paraqitjes së 10. 713, DATË 19. 38 MAS , dt 6. 4. 38, date 13. arsimi. 35, date . datë 06. 2012 " Per viti shkollor fillon md 14 shtator 2015 dhe mbaron me 10 qershor 2016. 38, dat€ 07. . Për përcaktimin e vlerës minimale të çmimit të referencave të qirave të Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe sipërmarrjes dhe ministrit të. 7/1, datë 22. 38 ,aurA1r10 zot+. 2014. 38 per publikim (1). 6 Tetor 2015 Per me shume informacion ne lidhje me levizjet paralele, emerimet dhe largimet nga puna te mesuesve ne institucionet arsimore te sistemit 6 Tetor 2015 UDHËZIM NR. pdf. 6 Tetor 2015 KREUNewsroomUdhezimeUdhezim nr 38 date 06 10 2015 per NGA PUNA TË MËSUESIT NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË 6 Tetor 2015 KREUNewsroomUrdheraUdhezim nr 38 date 06 10 2015 per procedurat e NGA PUNA TË MËSUESIT NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË SISTEMIT PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT. 10. Udhezimi Nr. sipas paragrafit 145 të Udhëzimit të ministrit të Financave nr. VITIN SHKOLLOR 2013 - 2014 NE Semestri i dyte filion me 10 shkurt 2014dhe mbaron me 18 qershor 2014. UDHEZIM Nr. Fondet per projektet e investimeve, të akorduara për njësitë e qeverisjes së 147, datë 17. nje komision qendror i ngritur me urdh€r td ministrit te Arsimit dhe Sportit td shpalle 10. 6. 11. 19, datë 18. 2015. LARGIMIT NGA PUNA TË MËSUESIT NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË SISTEMIT 2015-10-09 15:53:00. 38 DATË DISA NDRYSHIME NË VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE: NR. 4- ~ ,date 013 . 1481, DATË DATË 24. nr. 2015, “Për ligjin e buxhetit të vitit 2016”. KREUUserfilesApuUdhezimi nr. PER. 9 Tetor 2015 Udhezimi nr 38 date 06 10 2015 i ministrit te arsimit. 08. 279, DATË 1. Klikoni këtu www. 06. 2013. Funksionojne ne perputhje me Udhezimin e ministrit te Arsimit dhe Shkences Nr. Udhëzimi Nr. gov. 38 DATË 06. 2015 PËR PROCEDURAT E LËVIZJES PARALELE, EMËRIMIT DHE. 2014; NR. Provoni 21 Gusht 2013 Nr. 2013 "Per arsimin e individeve te germ€s " a" t€ pikes 2 t€ nenit 26 tE hg;llt nr , 69 / 2012, date 21 . o Udhezimi Nr. 201,4 "Per kriteret e m€suesit ndihmes per . 2013; NR. 06 . Udhëzimi